Bùi Thọ Ngọc (1933-2018) (vi)

Hình ảnh lễ mai táng
  • Hình ảnh lễ mai táng tại nhà quàn Fairfax Memorial Funeral Home, Hoa Kỳ
  • Xem bản phim tóm tắt tang lễ (1080p, 16:22 phút)
  • Phim 2 ngày tang lễ, trọn vẹn phần phát biểu (1080p, 62:14 phút)
  • Phim tang lễ ngày đầu, 16-11-2018, trọn vẹn phần bài giảng của thầy Chân Thức (1080p, 52:55 phút)
tưởng nhớ